Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Απορριπτέων της Πράξης 5035166 ««Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα»